LEITZA

Gure aurrekoek esaten zuen Jentillzuloetan jentillek bizi izen ziela. Uzparrungoakin aiskide izaten ziela. Bein jentillek Uzparrungo aspoa ekarri zuela, ta Uzparrungoak jentillen urrezko txarrantxe eaman zuela. Jentillek txarrantxeren eske yoan zienen, Uzparrunen zerbait ostu emen zuen. Da gero berriz jentillek aspo eske yoan zienen, etzioala eman asporik. Ta ordun jentillek burroa bota zuela: etxe ortan etxekoandre izeten zenak ez altzuela izenen osasunik.