Behiala

LEKEITIO

Moruen demporan eskualdunak arri ikusi ebesen euren buruak eta euren siñistia galsoridxan. Santidxagori erregu etten eutsen arren berak ekarririko fedia etsella galdu. Arrigorriagan eñ eben burruka gogorra, ta bertako elixapean agertu san Santidxago. Moruak ikusirik…

Gehiago irakurri...

ATAUN

Beiñ napar batek Irumugatako mugarrie tokiateti betsea aldau ementzon. Iltzanen, Irumugata alderraiñ ementzeillen deadarka esanez. Irumugatako mugarria, nere arimaren galgarria. Nun sarr, nun sar! Da alakoaten, atea dean tokian sar zak eantzun ementzion beste napar…


KORTEZUBI

Abade bat san Mallebin kaserue. Da txakur onak eukesan. Bten Mesie selebretan eguoela ekarri eutzen bere txakurrek elexien ondora erbije. Mesie bertan bera itxitoe urte’eban erbije atrapetan eskupetie artute. Mendirik-mendi dabill oinbe gosiek amorrututen. Baten…


BUSTURIA

Bein baten bai eijetorren neska gaste bat, ausoko baserri baten josten einda gero, bere etxeruntz. Eta bidian etorrela santzo bat entzun eijeban. Berak-be erantzun ein eijotzan. Bigarren santzua. Eta berak-be bigarrenez erantzun eijotzan. Irugarrena, ta…


LEKEITIO

Batix’en goruetan ixanda gabas etosanak idxuidxa entsun eben Larrazabal’ian, eta erantsu eutsen eurak be. Gero onatsago, Larreiagan’ian, eta bardiñ erantsu eben. Baña urretxu entsun ebenian idxuidxa, estuturik ariñari emon eutsen, da ariñ-aringa etxian sartu, eta…


ELDUAIN

Mandazaye, esayok neskameri, il dala Kurri Kurri, eta datorrela sarri sarri.


OIARTZUN

Aranburun zela len neskame mairutar bat esate ute. Eta arras batian, denak oira jon ta gero, atayan entzun ementzuten eupetako bat: eup. Neskamiak, oitik saltatuta, erantzun ementziyon: eee? Ataikuak esan ementziyon: Zirrimirri Zirrimirri ill dun….


KORTEZUBI

San Martiñek arto azirik ez euken, da eiñ eben posturie inpernuko deabruekin zeñek deabruaren artopillue saltoka pasau. Inpernuko deabruek lenengo saltau eban, eta pasau eban artopillue. San Martiñek zapata aundijek eukesan soñien lasaittute, ta ak…


ATAUN

Denboran baten Muskiko koban BAxajaunek bizi izen ementzien. An inguruko mendigañetako lurrek ebalitta, sekulako garik biltze emen zittuzten. Beretan kristauek bizi ementzien da arten ez ementzoen garik eitten, galazik ez da. Bein Samartintxiki, botin aundiatzuk…


IDIAZABAL

Saskaindik gertu ikazkin batzuk emen zebiltzen bein lanen. Alakonbaten porra-zirie geiegi trungon sartu, eta iñundi iñoa ezin ataik emen zebilltzen. Ia ernega ein zuenen, jentil bat, oso indartsue eta aundie, eran aurren presentau emen zan….