Behiala

ZEANURI

Basayaunek len ibilten zirian Askastilloan, eta bein yaso san gison bat baso orretara yoaten negurako morkol seatuten. Eta morkolak astrilletuten asi sanean, agertu yakon Basayaune, eta esan eutzon beragaz yoateko. Gison ori estu ta larri,…

Gehiago irakurri...

ZEANURI

Basajauna be bizitzen zan Zeanuriko basoetan. Bein baten gaste bat joan zan basora eta Basajauna topau eban. Esan eutzon onek ia bere nobioa izan gure eben. Mutill orrek begitu eutzen ondo eta ikusirik anketan erpak…


OIARTZUN

Mairuk zolutan bizitzen emen-tzin. Ordun lañoik etzen ikusko noski, ta bein batin laño polipat agertu men-tzen zerun ta denak arrittuta geldittu men-tzin. Attona zar-tzar bat baimen-tzuten, aspalditan itsu zona, ta lañuk zer esan nahi zun…


OIARTZUN

Mairuk zolutan bizitzen emen-tzin. Ordun lañoik etzen ikusko noski, ta bein batin laño polipat agertu men-tzen zerun ta denak arrittuta geldittu men-tzin. Attona zar-tzar bat baimen-tzuten, aspalditan itsu zona, ta lañuk zer esan nahi zun…


ATAUN

Jentillek Leizaiko kobaten bizi ziela, sekulako izar eder bat odaietan agertu ementzan. Alako izarra ikusi zoenen, jentill orik erabat ikatuta, mundun zer gertau bear ote zon ezin asmauik ementzeiltzen. Alakoaten, koba barrun erdi itxututa zeon…


MUTRIKU

Zarrak esaten dute, bein bi mutill liorrea urten da geo bekokixen begi bakarra zuan artzaiñ bat topau zoela, ta berakin kueba juntziela. Sartu zienien, Artzaiñak arlenduzko atie itxi eintzoala. Gero su eiñ da mutil bat…


ATAUN

Muskiko koban bizi zan jentill batek kristau bat beiñ arrapau ementzon. Eta kobati aldeiñ etzezan arrigarrizko eaztun bat eskukko beatz baten sartu ementzion “emen nago, emen nago” deadarka beti eotentzana. Beingoaten kristau oi, jentillek pillatuta…


LEGAZPIA

Arrolako jentilla. Zerain’go Arrola’ko jentilla Arabara jun omen zan gari-billa. Idinarru bat gari bizkarrean zuala zetorrela, bere alabea topatu omen zuan aurrez-aurre. Bostaitzetan. Zerain da Zegamaren mugan. -“Atseden egizu ude eran artean”, esan omen zion…


LEITZA

Gure aurrekoek esaten zuen Jentillzuloetan jentillek bizi izen ziela. Uzparrungoakin aiskide izaten ziela. Bein jentillek Uzparrungo aspoa ekarri zuela, ta Uzparrungoak jentillen urrezko txarrantxe eaman zuela. Jentillek txarrantxeren eske yoan zienen, Uzparrunen zerbait ostu emen…


ATAUN

Lenao Jentillbatzan jentillik bizi izete’ementzien. Askotan Agerrea jetxi oi ementzien t’an jokun aitze, ementzien eunsentiñ ollarrak kukurruku jo arten. Beiñ Agerreko nausie gaizkittu eiñ ementzan, da Elizakok eittea ementzijon. Au jentillek jak jakintzoenen, kristauek ez…