ATAUN

Beasingo baserri baten bizi ementzien senar-emazte bi bost umekiñ. Gizona kristau ona ementzan; baño andrea, oso gaiztoa ta iñolare umek batizatzea nai etzona. Alakoa ten gizonak pensau ementzon ume danak artu gurdin da batizatzea Eliza eamatea. T’ala beiek gurdiri eantsi ta sartu bertan umek ta geo, sokaz lotu andrea kurteskillareri ta abittu ementzan danakin Elizabiden.

Andi bela artzen do suta gar andrek ta soka danak erre t’an dijoa aiden deadarka: “Ne umek zeruako, ta ni oañ Muruako”. Esan bezela, Muru aldea jo ementzon, t’an nunbait begittati izkutau ementzan.

Arrezkeo Mumendiko leizen bizi izete emen da. Batzuk baitta ikusire izen emen doia leize ingurun, euzkittan eseitta, illea orrazten ai dala.