ATAUN

Muskiko koban bizi zan jentill batek kristau bat beiñ arrapau ementzon.

Eta kobati aldeiñ etzezan arrigarrizko eaztun bat eskukko beatz baten sartu ementzion “emen nago, emen nago” deadarka beti eotentzana.

Beingoaten kristau oi, jentillek pillatuta zeuzken ardi narru arten izkutau ementzan.

Eaztunen otsa urruti xamarren iruitzen nunbait jentilleri, eta kanpoti ote zan berean jarri ementzan.

Zaldu atea eta irteten da kobati.

Ba ta bestek urdun, astindu gañeko narrupillea ta sekulako lasterrari emanda jesusbeten andi aldeiñ ementzon.

Aitzen do jentillek eaztunen otsa ta badijoa lasterka gaindi bera be atzeti.

Kristauek bela be bururi etsi ementzion urdun. Baño alakoaten buruatzen tzayo arriatekin moztu beatza eta be eaztunekin Mikolaldeko ibaira bota bear dola. Ta baitta eiñ e gizonak.

Geo jentille atzeti Mikolaldeaño itxi zanen, osiñeko eaztun otsa an aittu ta berta, kristaue antzeolakon jauzi ta an ittota geatu ementzan.