ZEANURI

Basajauna be bizitzen zan Zeanuriko basoetan.

Bein baten gaste bat joan zan basora eta Basajauna topau eban.

Esan eutzon onek ia bere nobioa izan gure eben.

Mutill orrek begitu eutzen ondo eta ikusirik anketan erpak eukesala, esan eutzen esetz. Orduan Basajaunak esan eutzan laxter ilgo zala, eta, esan da egin, urrengo egunian il zan eta Basajauna joan san bere entierura.