AIZKORA TIRAKA SAROBE NEURTZEN IBERON (1620)

Ibero: etxebizitza, dorrea, arragoa... (P. Perurena, 2005)

Lehengoan Frankiko zubitik sartu nintzen Leitzalarrera. Gaurkoan Iberokotik aterako naiz Goizueta aldera. Ba baitakit ongi, kultura turistiko haundimaundi pinpirin honek, nere berriketa xalo hau, berrizkoan ere, Urumea errekaren murmurio goxoa bezain natural despreziatuko didala.

Leitzako udal artxiboan, hamargarren liburuak, garai bateko olen kontuak jasotzen ditu: batez ere, Errezuma, Astibia, Saratsain, Urdiñola eta Iberori buruzkoak, 1550 urtetik 1725 urtera bitartekoak. Beste kontu askoren artean, ola bakoitzaren mugetako sarobeak aipatzen dira, eta haietan dokumenturik ederrenetakoa, 1620 urtean Leitzalarreko sarobeak berritik neurtu eta mugarritu zituztenekoa da; Arangaitz aldera ematen zuten sarobe guziak berrikusi baitzituzten banan banan. Nik ordea, Iberoko sarobea neurtu zutenekoa bakarrik ekarri dizut hona, beste gabe, munduko bide guziak lotuko dituen atrakzio puntu turistikorik nobleena Ibero izanen delako laister, bere bizietxe, dorre, ola, arrago, zubi, eta abar … Oi, zer polita izanen den bizirik gabeko gure Herri mitiko turistikoa!

AIZKORA TIRATZAILEA AUKERATU BEHAR AURRENA:

Lehendik ere atera nituen kontuok Leitzalarreko Unaiak liburuko 51-57 orrietan, eta baita lehendik eskertu zizkidan Luis Mari Zaldua lagunari bidali ere, jakinik sarobe kontuotan maisurik adituenetakoa dela. Baina euskalduna leitzen zeinen zabarra den jakinik, honatx Urnietako maisuagandik jaso nuen mezua, behin aski ez, bitan: Aurreko batean esan bezala, aizkora tiratzailearena altxorra duk, urre gorrizkoa. Izan ere, VIII. mendean Bavarian lekukotzen baita. Hortik atera kontuak! Pasarte hori bederik, argitara ezak lehenbailehen!”. Eta nola ez eskertu lagun fin baten kontseju ona. Honatx maisuaren esanetan, urre gorrizko altxorra omen dena, eta 1620 urtean Iberoko sarobea neurtzen erabili zena, labur zur: “…es necesario aya persona que tire la segur las doze veces a cada una de quatro partes desde el medio de cada sel como dispone el fuero, (…) y para ello fueron nombrados Martin de Yribarren avitante en la dicha villa de Goyzueta, Juan de Aldave pastor de Juanes de Alduncin y Juanes de Lesaca carbonero vecinos de Berastegui”.

Leitzalarreko sarobeak neurtzeko Urdin eta Ibero olen bi jaun eta jabe goizuetarrek presentatu zituzten hiru aizkol tiratzaileok ez ziren, ordea, onartuak izan, leitzarren eta Iruñeko diputatuen aldetik: “a lo qual dijeron los dichos diputados que tenían por sospechosas las dichas personas”. Eta honatx, Zibolako jaun Lorentzo Bergara, Urdin olaren jabeak, eta Alduntzingo Palazioko Joan Alduntzin, Iberoko olaren jaun eta jabeak erantzun ziena: “que los dichos diputados tragesen la persona que les pareciere y que vistos los que nombrasen deliberarían si havían de consentir”. Eta egin ere, halaxe egin behar izan zuten:

En la villa de Goyzueta a veinte y tres de septiembre del dicho año (1620) el dicho Señor Oydor abiendo acabado de examinar los testigos presentados por los dichos Lorenzo de Bergara y Juan de Alduncin embió llamar a los dichos diputados y respondieron que eran muy contentos de hacerlo así y cumpliendo con ello se apercibieron y vinieron a la puerta de la casa de su abitacion”. Iberoko hauxe:

Iberoko olaren bizietxea. (P. Perurena, 2008)

y le acompañaron y fueron ellos y el dicho Señor Oydor a la endrecera llamada Mairuarriaga y (…) aviendo sabido luego que havian ya venido dos personas que havia embiado la dicha Villa de Leyza para escoger la que havia de tirar la dicha segur les mando llamar ante sí, en presencia de los dichos diputados, a los dichos Bergara y Alduncin, y preguntó si tenian causas para no consentir en las personas y respondieron que aunque no les conocían consentían en que el dicho Señor Oydor escogiese de las dichas dos personas la que mejor le paresciese y con esto el dicho Señor Oydor mando ante si al dicho escribano infrascrito llevase las dichas dos personas a casa del Cirujano de la dicha Villa (Goizueta) para que como persona neutral les recogiese y le diese posada y no les deje hablar con ninguna de las dichas partes y quedaron con él y en su casa las dichas personas que se llaman el uno Juanes Anchiart carbonero natural de Orzayz en bascos y el otro Guillen de Yradi asi bien carbonero natural de Oyarzun y para que conste dello mando hacer auto a mi Thomas de Eguiarreta escribano”.

Horra Euskal Herria baturik, Iberon bertan, gure naziogile ergelok azkenerako erabat zatitu eta hondatu diguten arte. Kontua da, aurren aurreneko lana, aizkol tiratzaile fina aukeratzea zela, sarobeak neurtzeko orduan, eta badirudi ez zela batere lan garbia, alde bitako interesak tarteko izaten diren guzian bezalaxe. Dena dela, komeni da hemen “segur” hitzaren etimologia ongi aztertzea. Uste baitut ematen duela argitasun franko, sarobe neurtzeko usario zaharra ezezik sarobearen egitura eta legedia funtsean nolatsu sortua izan zen esplikatzeko ere. Honatx nik neure motzean aurkitu dizudan etimologiarik hoberena:

la palabra segur viene del latin secürís, que designaba a un hacha grande, como la empleada para talar arboles o para decapitar a grandes animales en los sacrificios. También se denominaba así al hacha grande que entre los romanos formaba parte de los fasces (erd. faxo, eus. paxo) que eran unos viejos símbolos que portaban los lictores, guardia personal antiquísima que portaban los romanos curules cum imperio. Constaban de un manojo de varas atadas en cuyo centro se insertaba un segur o hacha y eran un símbolo muy antiguo que procedían de la monarquía que en los orígenes de la república significó la unión y fuerza del pueblo y que solo esos magistrados tenían poder judicial delegado para aplicar castigos judiciales y pena de muerte a un ciudadano”.

Ikus Hilen Xarma liburuko 321-329 orriak, ETAren anagramaz atzendu gabe. Eta batek esanen luke, tarta (erd. vara.) paxoaren erdiko aizkora horrek, baso itsuko tartak aizkoraz hondotik ebakiz egindako sorogune garbituaren (sarobearen) jabetza sinbolizatzen duela. Lur akotatu (sorotu, garbitu) eta beregantuaren sinbolo portatila litzakela alegia, erdian aizkoradun tarta paxo hori, haurraren zilborresteak amaren sabela bezalaxe, sarobearen ardatzarekiko esteka sinbolikoa (aizkora) erdi erdian daramana.

Eta tarta (tartaka,) hori dela eta, erne! Zuberoako Larraindik hasi eta Goizuetako Tartazu, Tartola bezalako toponimoei, edo Leitzako Dardoa > Tardoa oikonimoari, nere eskuko bost hatzok bezain segur esan bainezake erro berbera dutela, nahiz euskaltzain argiegiok hitz eder honen grafia nola finkatu asma ezinik noraezean galduak dabiltzala ikusia daukadan maiz OEHan bertan.

Beste hitz zahar baten bidez ere ederki ikus liteke, tarta paxo horrek sarobearekiko duen lotura begien bistakoa. Oroit Leitzan bertan oraindik belar betea deitzen zaiola belar paxoari, eta baita Goizueta aldean sarobeari berari ere: belarbetea. Honatx presakako bi irudi xaxtar, nik neronek iturriko ura bezain garbi ikusten dudan sinbologia uztartzen, zuk errexago uler dezazun:

Imajina ezkerreko irudi hori erdian aizkoradun tarta paxoa dela, edo kasu honetan, errexago ulertzeko, belar betea, hain xuxen, lehengo sinbologia zaharrean, eskuineko irudi horren, Leitzalarreko sarobe edo belar bete horren sinbolo eskuratu (jabetu) gisan. Biak lotzen dituen ardatza, bien zentroa, aizkora delarik. Hitz bitan esateko, gizonaren artea. Kasu honetan aizkora erabiltzeko artea, eta funtsean, artea bera, lehen balio sakratu, ondasun naturala nork bereganatzeko, jabetzeko. Zer da, izan ere, jabetzea funtsean, ondasun naturala humanizatzea ez bada?…

Eta ez badidazu entenitu berlarbete kontu hori, begira honako pasarte honi: “el artículo quinto de la dicha escritura de 23 de octubre de año 1400 parece que prohibe que los ganados de la herreria de Articuza con quien habla dicha escritura no puedan entrar en las bustalizas o belarbeteac (…) y pretenden probar que en los montes de Anizlarrea no ay belarbeteac y que sin disticion y limitacion de termino ni sitio a gozado con sus ganados”. Honatx faksimilea, bere azpimarrak eta guzi:

Eta oraindik ezin baduzu ulertu, ikus Dakiguna ikasten liburuko 121-122 orrietan, belarbete honen beste sinonimoa: ipete (idi > it+bete) sarobe izen zaharra (busto, vacada), Nafarroako ekialdean ageri dena. Nik dakidala inork ez baitu deus garbirik esan sarobeak interpretatzeko eta ondorioz izendatzeko hitz zaharron gainean, eta are gutxiago behar bezala zehaztu –bete horren erabilera zaharra, sarobe kontuotan ezezik beste alor askotan ere; esate bateko, ormabete erlikia hargintzan, maiz ageri dena Goizueta aldean.

IBEROKO SAROBEA NOLA NEURTU ZUTEN:

Baina, basalur sorotuak neurtzeko gure sistemarik zaharrenetako honen zentzua ongi ulertzeko ezinbestekoak diren aztarren horiek esker onez Luis Mari Zalduari oparituz, natorren orain, aurrez aukeratu aizkol tiratzaile horiek Iberoko sarobea nola neurtu zuten erakustera:

En la villa de Goyzueta a veinte y quatro de septiembre de mil seiscientos y veinte el dicho Señor Oydor acompañandole los dichos Bergara y Alduncin y diputados de la dicha Villa de Leyza y llevando consigo los dichos Juanes de Anchiart carbonero y Guillen de Yradi carbonero fue al sel de Ybero y haviendo primero reconocido hizo tirar cordeles para señalar donde venia a ser el puesto que hace el medio del dicho sel y haviendolo hallado hizo venir a su presencia a los dichos Anchiart y Yradi y de ellos escogio al dicho Guillen de Yradi para tirar la dicha segur y haviendo buscado el sitio y puesto mas acomodado y de menos embarazo para poder tirar la dicha segur a juicio y parecer de los susodichos hizo que quitase la ropilla y jubon para que estubiese mas desembarazado y reciviole juramento de que bien y fielmente tirara la dicha segur sin aderirse a ninguna de las partes y puesto de pies lebantado y en la mano derecha su segur que le hizo dar, la qual se havia hallado en poder de Don Juan de Goizueta Vicario de la dicha Parroquial de la dicha Villa de Goyzueta hizo fee de tirar la misma que se avia tirado para la medida que se hizo de el sel de Acan le mando que la tirase a quatro partes teniendo con la mano izquierda asida la oreja derecha y pasando el brazo derecho con la dicha segur por entre el pesquezo y el brazo yzquierdo, y que estando desta manera hechase la dicha segur quanto mas pudiera a cada una de las quatro partes

Maite Perurena arrebak egindako irudia (2018-10-14)

y asi puesto en la forma dicha tiró y hechó la dicha segur la primera vez a la parte baja que mira al medio dia y haviendo la medido con un cordel hizo el numero de treinta y tres baras y una quarta que multiplicadas por doce hacen el numero de trecientas noventa y seis baras, y luego puesto en la misma forma tiró y hecho la dicha segur a mano derecha hacia la parte del occidente puesto de espaldas a medio dia y medido con un cordel el dicho tiro se hallo haverla hechado treinte y dos baras y dos dedos que multiplicados por doze tiros suman trescientos y ochenta y quatro baras, y leugo puesto en la misma forma y figura tiró otro tiro a la mano izquierda hacia el Oriente medido con un cordel la se hallo haver hechado treinta baras y media que multiplicados por doce suman trescientos y sesenta y seis baras y luego tiró el quarto tiro para la parte de arriba hacia el setentrion y medido con un cordel se hallo el numero de veinte y quatro baras y media que multiplicados por doce suman ducientos y nobenta y quatro baras que todos los quatro tiros en junto suman mil quatro cientos cuarenta y quatro baras las quales repartidos a cada una de las quatro partes que sea de medir desde el mojón de el medio a cada sel le cave trescientos sesenta y una baras a cada una de las partes dichas quatro partes y para que conste de ello mando hacer auto dello ami Thomas de Eguiarreta escribano”.

Badu hor hamaika argi printza eder, gaiotan zaletua eta aditua denak. Hainbeste ordu paper zaharretan aztarrika musutruk eman ondoren, den dena hutsean galduko ez den esperantza pixarra izaten baitu batek, nola edo hala lanean segitzeko engainu bakar. Gaurkoz, beste gabe, gixajo helbar hau, pinpirinkeria berri guziei kasu zipitzik ere egin gabe, Iberoko zubi erdiurratua xirriki xarraka irago eta, Goizueta aldera doa, Urumea xaharraren betiko marmari fina lagun.

OHARRA: artikulu hau bi puskatan argitaratua izan zen, lekuan lekuko argazkiak omititu eta kontestua urraturik (ikus sarean); hemen ordea egileak bidali bezalaxe argitaratu dugu, bere koherentzia osoan.