ATAUN

Lenao Jentillbatzan jentillik bizi izete’ementzien. Askotan Agerrea jetxi oi ementzien t’an jokun aitze, ementzien eunsentiñ ollarrak kukurruku jo arten.

Beiñ Agerreko nausie gaizkittu eiñ ementzan, da Elizakok eittea ementzijon. Au jentillek jak jakintzoenen, kristauek ez izen atio, urrezko sobrekamea Agerrea jetxi ementzoen, da bearekin gaiñon oia, Elizakok juteako, jantzi ementzoen.

Agerrekok jentillen sobrekamen gure izen nunbaitt e, ta ala iltzez oiari josi ementzioen, da baitta geroxagon ollarrari kukurruku joaziñ e. Jentillek ollarkantue aittu zoenen, eldu en sobrekameri ta berealdiko errun abittu ementzien; baño sobrekamapuskat oian ertzeri jositta bertan geatu emen zitzaien. Urdun jentillek deadar eiñ ementzoen Agerre Agerre zan bittarten etzale etxe artan erik edo makik paltako. T’arrezkeo erie eo makie beti ize emen da Agerren.