Behiala

SARA

  Iragan besta bigaramonean Berek dakiten xoko batean Lau andre Iru matxurdin Bat alarguna Jarririk itzalean Arri xabal bat belaunen gainean Ari ziran, ari ziran trukean.  

Gehiago irakurri...

OIARTZUN

  Ango sukalzuloak Ikustekoak Labatzik bat ere ez, Pasta aspoak; Alki sendoak, Iru edo lau arri Kintalekoak; Ango zekuak! Ezkondu ezkeroztik Garbitzekoak.  


OÑATI

  Aita zurea Arotza da ta Itun bat Eiozu.   Iru latatxo Zazpi tellatxo Orain askoko Dituzu.  


AMEZKETA

  Esan oi da Arantzazuko Ama Birjiña Santuanen lenbizi Loidiko artzaiai azaldu zitzaiola. An estalpe bat eiteko esa omentzion. Iru aldiz ezantziola ta egin etzuanen, etxe artan beti errenen bat izango zala esan omentzion. Ta…


KORTEZUBI

  Ereñuko mutiltxu bat juan zan San Miel Ereñusarrekora, da, San Mieleri jo eutzon bentanie, da barrabasak urten San Mielen kadera azpitik da segidu eutzon mutilleri da San Mielek orduan urten eguen lekutik da segidu…


KORTEZUBI

  Oiz’en arri aundi bet eguan. Ganien euken eskibriduta: -Azpijen dagona ganien balego…! Mayorazgo batek eruen zituzen gixonak arrije bueltateko da buelta eben arrije, da azpijen euken eskibriduta: “Etorriko dire tontuen batzuk, ereingo deustezenak buelten…


ZEGAMA

  Beiñ Urtsuango Bustalatzako baserrin senar-emazte batzuk bizi mentzien, Peru ta Mari izena zoenak. Beingoaten Peruk, auntzai zeillela, Aitzorrotzen erlea ikus’mentzon goitti bera eztie zeriola. Berealdiko poztu mentzan, eztikiñ bizimañea nolabait atako zola ta. Etxea…


ATAUN

  Pelotari’atzuk Murumendiñ pelotan ementzeiltzen. Ta jentill bat jun emen zitzaien eta galdetu ementzien: -Ze eite zuia emen? -Pelotan jokau, eantzun ementzioen. -Arri au zetako zuia? -Sakarrittako. -Beaure ez dek txarra peloten eran botatzeko. -T’artu…


OROZKO

  Aizpuru’ko abadiek familiarrak eieukesan eta kriediek bein egun baten esan eiotzan: -A! Ze ederto gaur arratzaldian juango nitzaken Madril’go zezenketara! Ta abadiek esan eiotzan: -Ba, gure badozu juango gara orrekaz. Ta mamarroak artu ta…


KORTEZUBI

  Gixon batek erosi zittuaan famerijelak, biar eitteko. Orratztoki baten eukesan. Etorri jakosanian biar eitteko motibua, etara zitusen orratztokitik. Agindu eutzen biarra; akabau ebenian, etorri jakosan atzera; agindu eutzen biar barrija; akabau eben biarra; etorri…