KORTEZUBI

 

Gixon batek erosi zittuaan famerijelak, biar eitteko. Orratztoki baten eukesan. Etorri jakosanian biar eitteko motibua, etara zitusen orratztokitik. Agindu eutzen biarra; akabau ebenian, etorri jakosan atzera; agindu eutzen biar barrija; akabau eben biarra; etorri jakosan atzera; zer eingou? preguntau eutzen. Etorri jakosan laugarren aldiz. Gixonari biarra akabau jaken. Gixonari akorda jakon biar barrija. Aginddu eutzen galbaian ure ekarteko. Asi ziren ekarten; ezin ekarri galbaiak aspitti zuluak eukesalako. Famerijelak, geldittu ziren eiñ esinik, uesabak aginddu eutzen biarra eiñ ezi’ebelako. Famerijelak baño gixon on baten jakiturije geiago dalako, famerijelak juan ziren atzera.