ATAUN

 

Pelotari’atzuk Murumendiñ pelotan ementzeiltzen. Ta jentill bat jun emen zitzaien eta galdetu ementzien:

-Ze eite zuia emen?

-Pelotan jokau, eantzun ementzioen.

-Arri au zetako zuia?

-Sakarrittako.

-Beaure ez dek txarra peloten eran botatzeko.

-T’artu eskutan Sakarrie eta bealdiko errun Alar aldea bota ementzon.

T’arri oi alako urriñen aidez dijola, bi puska eiñ, da bat Gaztelu’ko aizpea ta bestea Alotza eroi ementzien.

Alotza’ko puskea erdiz-erdi bitxur baten an dao ez arri txantxetakoare. Ango artzaiek Saltarrie esaten dioia.