Behiala

ORMAIZTEGI

-Ilargi amandrea, Zeruan ze berri? -Zeruan berri onak Orañ eta beti.


BERMEO

Bein sartu ei zien Elantsobe’ko portuen Bermio’ko txalupe batzuk arribadan, eta errire atara ei zittuezan erramuek, belak, paluek eta danak, otzarak ez beste guztiyek. Agure bat yuen ei zan geuerako bere errumera lo eitten -fumelariye…


OROZKO

Aizpuru’ko abadiek familiarrak eieukesan eta kriediek bein egun baten esan eiotzan: -A! Ze ederto gaur arratzaldian juango nitzaken Madril’go zezenketara! Ta abadiek esan eiotzan: -Ba, gure badozu juango gara orrekaz. Ta mamarroak artu ta bazkariya…


ATAUN

Pelotari’atzuk Murumendiñ pelotan ementzeiltzen. Ta jentill bat jun emen zitzaien eta galdetu ementzien: -Ze eite zuia emen? -Pelotan jokau, eantzun ementzioen. -Arri au zetako zuia? -Sakarrittako. -Beaure ez dek txarra peloten eran botatzeko. -T’artu eskutan…


ZEGAMA

Beiñ Urtsuango Bustalatzako baserrin senar-emazte batzuk bizi mentzien, Peru ta Mari izena zoenak. Beingoaten Peruk, auntzai zeillela, Aitzorrotzen erlea ikus’mentzon goitti bera eztie zeriola. Berealdiko poztu mentzan, eztikiñ bizimañea nolabait atako zola ta. Etxea jun…


BERMEO

Atxine Bermio’ko jentie geistue ixeten eizan, ta bein Jaungoikuek kastigau eieban aulan: Burgo’ko mendi tontorrien agertu eizan zezenbat adarretan da bustenan punten sue eukala, ta etorri eizan Bermio’ra. San Juan Portaletik sartun da erriyeri su…


BERMEO

Bermio’n uste ixeten dabe iñor promes bat bete barik il ezkero, purgatoriyuen egoten dala arik eta beste batek bere ordez bete artien. Askotan agertuten die olan il eikuen arimek. Eta agertuten yakonari esaten eideutsoe. -Pañelorik…


LEKEITIO

Moruen demporan eskualdunak arri ikusi ebesen euren buruak eta euren siñistia galsoridxan. Santidxagori erregu etten eutsen arren berak ekarririko fedia etsella galdu. Arrigorriagan eñ eben burruka gogorra, ta bertako elixapean agertu san Santidxago. Moruak ikusirik…


ATAUN

Beiñ napar batek Irumugatako mugarrie tokiateti betsea aldau ementzon. Iltzanen, Irumugata alderraiñ ementzeillen deadarka esanez. Irumugatako mugarria, nere arimaren galgarria. Nun sarr, nun sar! Da alakoaten, atea dean tokian sar zak eantzun ementzion beste napar…


KORTEZUBI

Abade bat san Mallebin kaserue. Da txakur onak eukesan. Bten Mesie selebretan eguoela ekarri eutzen bere txakurrek elexien ondora erbije. Mesie bertan bera itxitoe urte’eban erbije atrapetan eskupetie artute. Mendirik-mendi dabill oinbe gosiek amorrututen. Baten…