Behiala

BERMEO

Atxine Bermio’ko jentie geistue ixeten eizan, ta bein Jaungoikuek kastigau eieban aulan: Burgo’ko mendi tontorrien agertu eizan zezenbat adarretan da bustenan punten sue eukala, ta etorri eizan Bermio’ra. San Juan Portaletik sartun da erriyeri su…


BERMEO

Bermio’n uste ixeten dabe iñor promes bat bete barik il ezkero, purgatoriyuen egoten dala arik eta beste batek bere ordez bete artien. Askotan agertuten die olan il eikuen arimek. Eta agertuten yakonari esaten eideutsoe. -Pañelorik…


LEKEITIO

Moruen demporan eskualdunak arri ikusi ebesen euren buruak eta euren siñistia galsoridxan. Santidxagori erregu etten eutsen arren berak ekarririko fedia etsella galdu. Arrigorriagan eñ eben burruka gogorra, ta bertako elixapean agertu san Santidxago. Moruak ikusirik…


ATAUN

Beiñ napar batek Irumugatako mugarrie tokiateti betsea aldau ementzon. Iltzanen, Irumugata alderraiñ ementzeillen deadarka esanez. Irumugatako mugarria, nere arimaren galgarria. Nun sarr, nun sar! Da alakoaten, atea dean tokian sar zak eantzun ementzion beste napar…


KORTEZUBI

Abade bat san Mallebin kaserue. Da txakur onak eukesan. Bten Mesie selebretan eguoela ekarri eutzen bere txakurrek elexien ondora erbije. Mesie bertan bera itxitoe urte’eban erbije atrapetan eskupetie artute. Mendirik-mendi dabill oinbe gosiek amorrututen. Baten…


BUSTURIA

Bein baten bai eijetorren neska gaste bat, ausoko baserri baten josten einda gero, bere etxeruntz. Eta bidian etorrela santzo bat entzun eijeban. Berak-be erantzun ein eijotzan. Bigarren santzua. Eta berak-be bigarrenez erantzun eijotzan. Irugarrena, ta…


LEKEITIO

Batix’en goruetan ixanda gabas etosanak idxuidxa entsun eben Larrazabal’ian, eta erantsu eutsen eurak be. Gero onatsago, Larreiagan’ian, eta bardiñ erantsu eben. Baña urretxu entsun ebenian idxuidxa, estuturik ariñari emon eutsen, da ariñ-aringa etxian sartu, eta…


ELDUAIN

Mandazaye, esayok neskameri, il dala Kurri Kurri, eta datorrela sarri sarri.


OIARTZUN

Aranburun zela len neskame mairutar bat esate ute. Eta arras batian, denak oira jon ta gero, atayan entzun ementzuten eupetako bat: eup. Neskamiak, oitik saltatuta, erantzun ementziyon: eee? Ataikuak esan ementziyon: Zirrimirri Zirrimirri ill dun….


KORTEZUBI

San Martiñek arto azirik ez euken, da eiñ eben posturie inpernuko deabruekin zeñek deabruaren artopillue saltoka pasau. Inpernuko deabruek lenengo saltau eban, eta pasau eban artopillue. San Martiñek zapata aundijek eukesan soñien lasaittute, ta ak…