Behiala

KORTEZUBI

Abade bat san Mallebin kaserue. Da txakur onak eukesan. Bten Mesie selebretan eguoela ekarri eutzen bere txakurrek elexien ondora erbije. Mesie bertan bera itxitoe urte’eban erbije atrapetan eskupetie artute. Mendirik-mendi dabill oinbe gosiek amorrututen. Baten…


BUSTURIA

Bein baten bai eijetorren neska gaste bat, ausoko baserri baten josten einda gero, bere etxeruntz. Eta bidian etorrela santzo bat entzun eijeban. Berak-be erantzun ein eijotzan. Bigarren santzua. Eta berak-be bigarrenez erantzun eijotzan. Irugarrena, ta…


LEKEITIO

Batix’en goruetan ixanda gabas etosanak idxuidxa entsun eben Larrazabal’ian, eta erantsu eutsen eurak be. Gero onatsago, Larreiagan’ian, eta bardiñ erantsu eben. Baña urretxu entsun ebenian idxuidxa, estuturik ariñari emon eutsen, da ariñ-aringa etxian sartu, eta…


ELDUAIN

Mandazaye, esayok neskameri, il dala Kurri Kurri, eta datorrela sarri sarri.


OIARTZUN

Aranburun zela len neskame mairutar bat esate ute. Eta arras batian, denak oira jon ta gero, atayan entzun ementzuten eupetako bat: eup. Neskamiak, oitik saltatuta, erantzun ementziyon: eee? Ataikuak esan ementziyon: Zirrimirri Zirrimirri ill dun….


KORTEZUBI

San Martiñek arto azirik ez euken, da eiñ eben posturie inpernuko deabruekin zeñek deabruaren artopillue saltoka pasau. Inpernuko deabruek lenengo saltau eban, eta pasau eban artopillue. San Martiñek zapata aundijek eukesan soñien lasaittute, ta ak…


ATAUN

Denboran baten Muskiko koban BAxajaunek bizi izen ementzien. An inguruko mendigañetako lurrek ebalitta, sekulako garik biltze emen zittuzten. Beretan kristauek bizi ementzien da arten ez ementzoen garik eitten, galazik ez da. Bein Samartintxiki, botin aundiatzuk…


IDIAZABAL

Saskaindik gertu ikazkin batzuk emen zebiltzen bein lanen. Alakonbaten porra-zirie geiegi trungon sartu, eta iñundi iñoa ezin ataik emen zebilltzen. Ia ernega ein zuenen, jentil bat, oso indartsue eta aundie, eran aurren presentau emen zan….


ZEANURI

Basayaunek len ibilten zirian Askastilloan, eta bein yaso san gison bat baso orretara yoaten negurako morkol seatuten. Eta morkolak astrilletuten asi sanean, agertu yakon Basayaune, eta esan eutzon beragaz yoateko. Gison ori estu ta larri,…


ZEANURI

Basajauna be bizitzen zan Zeanuriko basoetan. Bein baten gaste bat joan zan basora eta Basajauna topau eban. Esan eutzon onek ia bere nobioa izan gure eben. Mutill orrek begitu eutzen ondo eta ikusirik anketan erpak…