Behiala

LEITZA

Gure aurrekoek esaten zuen Jentillzuloetan jentillek bizi izen ziela. Uzparrungoakin aiskide izaten ziela. Bein jentillek Uzparrungo aspoa ekarri zuela, ta Uzparrungoak jentillen urrezko txarrantxe eaman zuela. Jentillek txarrantxeren eske yoan zienen, Uzparrunen zerbait ostu emen…


ATAUN

Lenao Jentillbatzan jentillik bizi izete’ementzien. Askotan Agerrea jetxi oi ementzien t’an jokun aitze, ementzien eunsentiñ ollarrak kukurruku jo arten. Beiñ Agerreko nausie gaizkittu eiñ ementzan, da Elizakok eittea ementzijon. Au jentillek jak jakintzoenen, kristauek ez…


KORTEZUBI

Munduan asko lez, arto koxkorrez. Garaiko andra bat Goikolako errotatik etzera doiela, Boluna ondoko kurtzeruen enbra bat uliek orraztuten topau eban. A ikusi ebanien, itxi beren orrazijek, da ies eiñ eban. Garaiko andra orrek, orraziek…


ELANTXOBE

Ogoñoko atxan dago Leixa esaten deutzen zulo andi bat. Zulo orretan bixitzen ziren lamiñakuek. Bein lamiñaku bat sartu zan Elantxobeko leize baten, etzekuek kanpotik ziriela da umie bakarrik kuman. Para zan umien aurrien oneri eraitten….


ATAUN

Beasingo baserri baten bizi ementzien senar-emazte bi bost umekiñ. Gizona kristau ona ementzan; baño andrea, oso gaiztoa ta iñolare umek batizatzea nai etzona. Alakoa ten gizonak pensau ementzon ume danak artu gurdin da batizatzea Eliza…


ZENARRUZA

Lenaukuek esate eben Markiña aldeko neskatxa bat juun zala Gabarora ardizañara, ta kuebien ondora juun zanien Anbotoko Señoriek barrura sartu ebala, da antxe azi ebala neskatilla eederra. Bertan neskatilliek eitten eban biarra zala goru eiñ…


AZKOITIA

Aralarko artzai bati aariya arrapatu emen zion Anbotoko Damiek. Artzayak galdetu emen zion Damiei ia aariya nun zan. -“Nere sukaldean”, erantzun emen zion Damiek. -“Emango zenuke?”. -“Bai, etortzen baaiz”. Artzai ori prailliekin akonsejau, ta onek…


AZKOITIA

Bein Iretako ola-jauna, olarik erabilli ezin da, Anbotoko Damiei joan emen zitzayon. “Tunguraren azpian arlosa,-erantzun emen zion-, ta arlosaren azpian sapo andi bat: kendu zak, ta ibilliko dek”.


KORTEZUBI

Ama-alaba bi, eskekuek, Nabarrizmendire juen ziren. Bolunako lezea onduen ikusi sittuen alabiek, basoikuek. Amari esan eutzen aexek ikuek artzeko. Ama igo zen tantaiera da jauzi zen bertara. Da neskia nearrez euren bertan, ama jauzi yakola…


ATAUN

Beingoaten neska gazteat Amundako leize inguruti ementzijon Aye aldea. Leize atakan urritz bat oso betea ikusi, ta aren gañea io ementzan, urrek iixteko asmon. Baño uste bae irrixtau ta leizeen bera eroi ementzan. Geyao ez…